Referat af ordinær generalforsamling d. 27. oktober 1999

Referat skrevet af Kasper Kock, Rasmus Nielsens Kollegium

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Vedtægtsændringer
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Fremmødte:
David og Anders, Studentergården
Jørgen og Per, Grønjordskollegiet
Thomas, Sofiegården
Stuffe, Hørhus Kollegiet
Anders, Herlev Kollegiet
Ole, Erik og Svend, Egmont Kollegiet
Søren og Ulrik, Hvidovre Hospitals Kollegium
Rene, Håndværker Kollegiet
Kasper, Otto Mønsted Kollegiet
Mogens og Jan, Kagså Kollegiet
Lars, Rigshospitalets Kollegium
Kasper, Rasmus Nielsens Kollegium

Referat

 1. David fra Studentergården blev valgt til dirigent og Kasper fra Rasmus Nielsens Kollegium til referent.

 2. Formand Jørgen fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretningen blev godkendt.

  Nedenfor ses formandens skriftlige udgangspunkt for bestyrelsens beretning.

  Jeg har her den ære at fortælle om, hvad der er sket i foreningens første halve leveår. Fra april måned til sommerferien brugte vi i bestyrelsen mest tiden på at konstituere sig selv og på at finde ud af, hvad det egentlig var, vi skulle lave. I sommerferien var alle på ferie, så det blev først i sensommeren, at der skete ting.

  Og der skete store ting. Vi forhørte os lidt omkring og fandt ud af, at der lige nu sker flere forskellige ting på den IT-politiske front. Det var derfor tydeligt, at der var nu, der skulle handles. Heldigvis for foreningen, står det ene af bestyrelsesmedlemmerne, David, i en overgangsfase uden studium og har derfor lidt ekstra tid at bruge på foreningsarbejdet.

  Vi tog kontakt til den netværksansvarlige på Københavns Universitet og fandt ud af, at vi da gerne må bruge KUs net til tunnelling og til en vis grad også til Internetadgang. Men det tilbagevendende problem er, at vi ikke kan få en skriftlig aftale, der garanterer nogetsomhelst. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, hvis man ønsker at tilbyde de studerende en stabil forbindelse.

  Der måtte altså arbejdes ad andre veje. Enten måtte vi opbygge vores eget net – eller også måtte vi få en garanti for, at vi kunne bruge uddannelsesinstitutionernes netværk til op- og sammenkobling. Vi valgte at satse på begge dele.

  Vi tog fat i Dansk Industri, i COM center på DTU og i Forskningsministeriet. Dansk Industri og COM center viste stor interesse og havde desuden god kontakt til Forskningsministeriet. De foreslog os også at rette blikket mod Øresund.

  I den anledning talte vi med CITU i Lund. De kunne fortælle os, at der i Sverige fra statens side findes en erklæret politik om, at alle studerende skal på nettet. I Lund har det udmøntet sig i, at universitetet tilbyder alle kollegier fiberkabel leveret til døren. Til resten af de studerende stilles modempools til rådighed, hvortil man kan ringe til lokaltakst uanset hvor i Sverige man sidder. Og Lunds Universitet har netop gennemført et projekt, der sørger for, at alle studerende ved universitetet har e-mail-adresser. På den måde håber man at lokke lærerne med. Og uanset om den studerende sidder på instituttet, centrale databarer, derhjemme eller helt andre steder, har de via et stort nyt system mulighed for at læsse post, se hjemmesider for netop deres fag, køre fagspecifikke programmer og for at mounte et netværksdrev med deres personlige filer. I sammenligning med Sverige er Danmark tydeligvis et IT-mæssigt u-land!

  Det sjove er, at Sverige lader deres studerende komme på NORDUnet, men det i Danmark hele tiden har været undskyldningen, at NORDUnets regler forbød dette. Og eftersom betalingen til NORDUnet sker i forhold til de nordiske landes brutonationalprodukt og er uafhængigt af trafikmængder, ville det ikke engang koste staten noget at koble os på.

  Med alt dette sammenholdt gik vi igen til Forskningsministeriet. De er netop nu ved at lægge sidste hånd på deres handlingsplan "Det Digitale Danmark". Vi fik lov til at aflevere en rapport om vores synspunkter i den forbindelse. Den blev afleveret i fredags og var udarbejdet og godkendt af CITU, COM center, Øresundsuniversitetet, Dansk Metal og Dansk Industri/IT-industrien i Danmark. I den rapport slår på tromme for bedre IT-muligheder for studerende, herunder f.x. en lempelse af adgangsreglerne til Forsknings- og Sektornettet.

  Men som nævnt arbejder vi også på den praktiske side.

  COM center har lovet os at hjælpe med projekteringen af en overordnet netværksstruktur og administrationsværktøjer m.m. Til gengæld vil de gerne bruge os som testbrugergruppe, da de leder efter en brugergruppe med kraftigt og varierende forbrug.

  Metroen har oplyst, at det vil være muligt at leje sig ind på fiber i deres tunnel. De kan dog endnu ikke oplyse en pris for dette.

  Og vi har haft fat i forskellige parter i den politiske ledelse på Københavns Universitet for at komme hen imod at få en fast aftale med dem om tunnelling m.v.

   

  Men det er ikke kun bestyrelsen, der laver noget. På sidste foreningsmøde lavede vi en omstrukturering af arbejdsgrupper. Infrastrukturgruppen kommer til at fortsætte nogenlunde som før, bortset fra, at den nu hedder Infrastrukturudvalget.

  Til gengæld nedsatte vi et indkøbsudvalg, som skulle skaffe os billige fælles indkøbsmuligheder. I den korte tid, de har eksisteret, har de allerede skaffet én fast aftale i hus, nemlig med D-Link, som er meget interesserede i at sælge gode netkort og switches m.m. til billige penge. Som eksempel skulle deres 10/100 Mbit netkort gennem vores aftale kunne fås for 118 kr. ex. moms.

   

  Og så til de mere tørre ting. Vores økonomi har været nogenlunde ikke-eksisterende. Vi har nemlig ikke haft nogen penge, fordi det har taget frygtelig lang tid at få trykt indbetalingskort. Vi har haft nogle udgifter til transport, men ikke mere end det burde kunne betales af de kontingenter, der efterhånden allerede er kommet ind. Det er dog tydeligt, at hvis vi skal fortsætte det politiske lobby-arbejde, må vi have lidt flere penge, så vi kan byde vigtige kontakter på frokost osv.

  Bortset fra det er vores første regnskabsår endnu ikke afsluttet, så der er ikke lavet regnskab.

  Vi har haft en del mandefald i bestyrelsen. Vi oplevede, at et af bestyrelsesmedlemmerne, Kasper Strarup fra DKIK, aldrig dukkede op – ikke engang til det konstituerende bestyrelsesmøde. Der er forsøgt at kontakte ham pr. email, telefon og almindelig brevpost, men uden resultat. Ifølge vedtægterne er et bestyrelsesmedlem først udmeldt, når han/hun giver skriftlig besked herom, så vi har ikke kunnet indkalde suppleanter for ham. Alternativt kunne vi have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, men det virkede lidt overdrevent for en så kort periode – især da vi på daværende tidspunkt endnu ikke havde medlemmer i foreningen. Ét bestyrelsesmedlem og én suppleant har desuden efter sommerferien meddelt, at de ikke havde tid til at engagere sig særligt meget i foreningsarbejdet.

   

  Til sidst vil jeg nævne, at bestyrelsen har besluttet at foreningen skal engagere sig i StudieNet Danmark, en landsdækkende sammenslutning af regionale kollegienetværk som os. Der holdes stiftende generalforsamling i StudieNet Danmark på lørdag d. 30. oktober 1999 i Odense i forbindelse med en konference om studerende på Internet.

 3. Da det ikke var muligt at gennemgå regnskabet, da første regnskabsår ikke var overstået, gennemgik kasseren i stedet kort status for indmeldelser siden foreningens stiftelse.

 4. De i indkaldelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer var til diskussion og efterfølgende afstemning.

  1. §1 foreslås ændret til "Foreningens navn er Foreningen Kollegienet København, Kbhkol." (ordet "Foreningen" tilføjes). Ifølge Foreningen Kollegienet Odense skulle der være juridiske fordele ved dette, da bestyrelsesmedlemmer i princippet skulle kunne holdes personligt ansvarlige, hvis der indgås aftaler med tredjepart, og tredjepart ikke har fået oplyst, at der er tale om en forening. Ved at tilføje ordet "Foreningen" til navnet, skulle man være ude over dette problem.

  2. §1 foreslås tilføjet et stk. 3 lydende: "Foreningen indgår som en del af Student Net Øresund". Dette sker for at gøre ekstra opmærksom på vores engagement i øresundsregionen og derved at drage fordel af de initiativer, der fra forskellig side er i gang på dette område.

  3. §7 stk. 2 foreslås ændret til "Generalforsamlingen skal indkaldes med tre ugers varsel. Indkaldelse skal ske med angivelse af dagsorden ve postomdeling til medlemmerne samt på foreningens hjemmeside indenfor generalforsamlingens (ordinære eller ekstraordinære) frist." (ordene "i mindst to landsdækkende aviser" fjernes; "til medlemmerne" tilføjes). Dette sker for at mindske de økonomiske og arbejdsmæssige omkostninger ved indkaldelse i landsdækkende aviser. Denne del kan evt. indføjes igen senere, når foreningen begynder at blive større. Til gengæld specificeres det, at det er medlemmerne, der skal have indkaldelse pr. post.

  4. §17 foreslås ændret til "Foreningen tegnes af bestyrelsen ved underskrift af formanden og to (2) øvrige bestyrelsesmedlemmer." (ordene "ved underskrift af formanden og to (2) øvrige bestyrelsesmedlemmer" tilføjes). Dette vil lette bestyrelsens arbejde i det daglige.

  Ændringsforslagene blev alle vedtaget, forslag B, dog med mindre omskrivninger af logisk karakter i stk. 2 og 3.

  Afstemningen gav følgende resultater:

   ForImod
  a)70
  b)70
  c)70
  d)60

 5. Formand Jørgen forespurgte om forsamlingens holdning til spørgsmålet om hvorvidt foreningen kan stå for licitationer og evt. netinstallationer til kollegier og derved tjene lidt penge til foreningens kasse gennem dette arbejde.

  Det blev vedtaget at betyrelsen arbejder videre med idéen, med udgangspunkt i foreningens formål omkring simpel og billig netadgang for studerende.

 6. Til valget af foreningens nye bestyrelses medlemmer og suppleanter, stillede nøjagtig det krævede antal op til posterne hvorved kampvalg kunne undgås.

  Følgende blev valgt til bestyrelsen:
  Jon Olsen, Kagså
  Kasper Kock, RNK
  David Simonsen, Studentergården
  Jørgen Elgaard, Grønjord
  René Hansen, Håndværker Kollegiet

  Som suppleanter blev følgende valgt:
  Mogens Jensen, Kagså
  Per Marker Mortensen, Grønjord

  Den nyvalgte bestyrelse vil konstituere sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 7. Det blev besluttet at lave små ændringer i kontingentet, som pr. 1/1-2000 vil være som følger:
 8. Antal lejemålKontingent pr. år.
  Under 50150,-
  50 til 199600,-
  200 og op1000,-

 9. Som ny revisor blev Thomas Andersen fra Sofiegården valgt.
 10. Under eventuelt fortalte Jørgen og Kasper (OM) om sidste nyt fra fællesindkøbsaftalerne med D-Link, der nu kører stabilt og giver mulighed for anseelige besparelser for kollegierne.

  David fortalte om sit engagement i lobbyarbejde til fordel for Kbhkol. Blandt andet kunne han berette om samtaler med KU, Årsmøde med DI, diskussioner med Dansk metal om bidrag til Kbhkol. Desuden har han taget kontakt til IT ordførerne fra partierne i Folketinget, samt undersøgt IT forholdene for studerende i visse af vores nabolande, specielt Sverige. David talte også lidt om StudieNet Danmark der afholder stiftende generalforsamling d. 30/10-99 og om mulighederne for samarbejde med samme.