FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksReferat af den stiftende generalforsamling d. 22. april 1999

Referat skrevet af Mikkel T. Kromann , Egmont Kollegiet

Den 22. april 1999 kl. 19:30 holdt Kollegienet København (kbhkol) stiftende generalforsamling i Studenterhuset, Købmagergade 52, København K., med følgende

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Kort præsentation af hidtige arbejdsopgaver
 4. Diskussion af forslag til vedtægter
 5. Godkendelse af vedtægter
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt
Repræsenteret var følgende kollegier:

1. velkomst

Jørgen Elgaard Larsen fra Grønjord (for navne og adresser på nævnte personer, se nederst), som var blandt initiativtagerne til kbhkol og som indkaldte til dette møde bød velkommen.

2. Formalia: dirigent og referent

Som dirigent valgtes Sten Uffe T. Nielsen (Hørhus). Mikkel Kromann (Egmont) valgtes som referent. Det konkluderedes at lovligheden af forsamligen ikke kunne betvivles da der ikke forelå vedtægter, og da der ingen medlemmer var. Til og med pkt. 5 blev der truffet afgørelser ved konsensus og afstemning blandt alle fremmødte, herefter stemtes der ifølge de nye vedtægter pr. fremmødt kollegie.

3. Præsentation af hidtidige arbejdsgrupper

Jørgen, Anders Kofod (Herlev) og Rene Bækgård (Håndværker Kollegiet) havde i Infrastrukturgruppen konstrueret det med længsel ventede kort over Københavns kollegier, hvor det var afmærket hvilke kollegier der har Internetforbindelse, intranet eller ikke har noget netværk.

Foreløbige overslag lyder på at et backbone for kbhkol (dvs radiokæder mellem centrale punkter, men uden opkobling til lokale kollegier) vil koste omkring en million kroner. Heri er taget højde for statslig afgift til Telestyrelsen på 17.000 kroner pr. linie om året, ialt omkring 100.000 kroner om året i driftsudgifter.

4. Diskussion af forslag til vedtægter

Sten havde skrevet udkastet til vedtægterne som har ligget på hjemmesiden (kbhkols) og har været til diskussion på de sidste to uformelle møder.

Den indledende diskussion drejede sig om hvilket sigte foreningsdannelsen har. To sigtepunkter skilte sig ud:

 1. Foreningen som et forum for udveksling af aftaler, information og ideer omkring netværk mellem de københavnske kollegier, samt en styrket forhandlingsposition overfor myndigheder og udbydere af Internet- og anden service. Dette er den såkaldte 'lille løsning'. I forbindelse hermed blev et lignende projekt blandt CIU/FSB også nævnt.
 2. Foreningen (på længere sigt) som ejer af et backbone forbindende de storkøbenhavnske kollegier, evt. med mere, den 'store løsning'. Herudover blev der også stillet forslag om kommunal støtte, sammenslutning med andre lignende netværk.

Der var bred enighed om at den lille løsning var et fortrinligt foreløbigt delmål, men at hovedsigtet går på den store løsning i den udstrækning den lader sig gøre. Herefter startede den punktvise gennemgang af forslaget til vedtægter.

Omkring §1, navneparagraffen, indvendtes det fra flere sider at det foreslåede navn, kbhkol, var uforståeligt og ikke havde særlig tilknytning til netværk. På den anden side ville "Kollegienet København" være svært at indkorporere på Internettet. Desuden ville sidstnævnte også give associationer til Kollegienet Danmark og andre by-kollegienet, som kbhkol ikke pt. har forbindelse til. Der blev stillet 5 forslag til navne, hvoraf valgtes "Kollegienet København" med binavnet "kbhkol". Nedenfor ses stemmeafgivelsen:

 • (3) "Kollegienet København"
 • (16) "Kollegienet København, kbhkol"
 • (1) "kbhkol"
 • (0) "Københavns Kollegienet"
 • (4) "Københavns Kollegienet, kbhkol"
 • (4) blank

Omkring §3, Medlemsforhold, udspandt sig en debat om hvordan kollegierne kan udpege repræsentanter til generalforsamlingen. Det blev fremhævet at repræsentanten skulle have en vis grad af både økonomisk og folkelig opbakning. Med hensyn til det økonomiske opbakning blev det dog også pointeret at ved større aftaler kunne man næppe forvente at en repræsentant havde bemyndigelse til at skrive store checks ud, men at aftaler i større grad skulle i stand via forhandlinger med og mellem de enkelte kollegier. Der blev også advaret mod situationen hvor intern splid på et kollegie fører til at to fra samme kollegie gør krav på repræsentativitet.

Omkring §11's vægtning af stemmer blev der gjort opmærksom på problemet med at små kollegier har lige så mange stemmer som store kollegier. På den anden side kunne det fremhæves at de store kollegier qua deres større økonomiske formåen i forvejen har meget at skulle have sagt fordi de (frivilligt) skal finansiere mere af de fælles udgifter. Den ligelige stemmefordeling (een per kollegie ) blev derfor opretholdt.

Paragrafferne om bestyrelsen (§12-15) var også genstand for nogen debat. Bestyrelsesmedlemmerne kan ved særlig uagtsomhed hæfte fælles personligt for forpligtelser foreningen har påtaget sig. Det blev besluttet at oveveje advokatbistand omkring problemerne hermed, samt om habilitetsproblemer og andet der måtte komme op.

Omkring opløsningsparagrafferne blev det fremhævet at disse er lavet for at forhindre "usaglig" opløsning af foreningen ved at medlemmerne lægger deres hånd på eventuelle værdier.

5. Afstemning om vedtægter

Efter disse og en mængde andre rettelser var vedtægterne klar til afstemning, og de blev enstemmigt vedtaget. Jørgen og Sten har den endelige udgave af vedtægterne som snarest vil blive lagt på hjemmesiden og sendt på mailingliste og nyhedsgruppe.

6. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen opstillede 5 kandidater og 2 suppleanter, og der var derfor fredsvalg. Den nye bestyrelse er:

 • Jens Blaabjerg, Østerbrogården
 • Jørgen Elgaard Larsen, Grønjord
 • David Simonsen, Studentergaarden
 • Kasper Strarup, Danmarks Internationale Kollegium
 • Kasper Kock, Rasmus Nielsen Kollegiet

og som suppleanter valgtes

 1. Jan Olsen, Øresundskollegiet
 2. Per Marker Mortensen, Grønjord

  7. Valg af revisor

  Til denne post opstillede Mikkel Kromann, Egmont, og der var ligeledes fredsvalg.

  8. Fastsættelse af kontingent

  Fordi enkelte kollegier er meget små (ned til 14 personer) blev det vedtaget at kollegier med under 50 lejemål betaler 100 kroner i kontingent, mens alle andre betaler 500 kroner. Det blev debatteret at gøre kontingentet proportionalt med antallet af lejemål, men dette blev slutteligt afvist med begrundelsen at der alligevel blev stemt per hoved og ikke høved, og at denne særregel skulle ses som et ønske om at få de helt små kollegier med i foreningen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen fastsætter frist for rettidig indbetaling af kontingent i forhold til den ordinære generalforsamling i oktober.

  9. Eventuelt

  Der blev spurgt efter en uformel snak om tekniske detaljer, men dette blev henvist til mailinglisten og nyhedsgrupperne, se

  Endvidere blev der spurgt til hvilken grad af åbenhed bestyrelsen ville have om sit arbejde. Det blev på den ene side foreslået at bestyrelsen hold kortene tæt medmindre andet talte derfor, idet dette er sædvanlig praksis mange steder. På den anden side blev det hævdet at Internet altid har levet et usædvanligt åbent beslutningsliv og at dette havde medført stor succes. Jørgen lovede at han for sin part ville gøre meget for at informere om bestyrelsens arbejde, men at bestyrelsen i henhold til vedtægterne selv sætter sin forretningsorden. (det bør for en ordens skyld tilføjes at generalforsamlingen er kbhkols øverste myndighed ifg. vedtægterne, og derfor kan bestemme dette punkt om det passer.)

  Herefter sluttede mødet kl. 22:45

  Liste over bestyrelsesmedlemmer mm.

  Bestyrelsesmedlemmer
  Jens Blaabjerg
  Østerbrogården
  Blegdamsvej 29A, 503
  2100 København Ø
  jens.blaabjerg@image.dk
  David Simonsen
  Studentergaarden
  Tagensvej 15
  2200 København N
  david@studentergaarden.dk
  Jørgen Elgård Larsen
  Grønjordskollegiet
  Vær. 1217
  2300 København S
  jel@kbhkol.dk
  Kasper Kock
  Rasmus Nielsen Kollegiet
  Brigadevej 50, 442
  2300 København S
  kask@novo.dk
  Kasper Strarup
  Danmarks Internationale Kollegium
  Vognporten 14, 121
  2620 Albertslund
  ks@dkik.dk  Andre
  1. Suppleant
  Jan Olsen
  Øresundskollegiet
  Dalslandsgade 8, H706
  2300 København S
  jole@image.dk
  2. Suppleant
  Per Marker Mortensen
  Grønjordskollegiet
  Vær 2402
  2300 København S
  pmm@groenjord.dk
  Revisor
  Mikkel Kromann
  Egmont Kollegiet
  Nørre Alle 75, v833
  2100 København Ø
  mtkromann@stud.ibt.ku.dk
  Vedtægtsforfatter
  Sten Uffe Tommerup Nielsen
  Hørhus Kollegiet


  Last Modified: Saturday, 10-Nov-2001 19:13:47 CET