FORENINGEN KOLLEGIENET KØBENHAVN

Forside

Hvad

Hvem

Vedtaegter

Bestyrelse

Moeder

Emner
 Adsl
 Netvaerk
 Pl
 Virus
 Wrr

Arbejdsgrupper
 Indkoeb
 Pilot

Information
 Fremtidsplan
 Medlemskab
 Referater
 Studienettet

Mailinglists

LinksVedtægter for foreningen kbhkol

Navn, hjemsted og Formål
§1 Foreningens navn er Foreningen Kollegienet København, Kbhkol.

Stk.2 Foreningen hører hjemme i Storkøbenhavn.

Stk.3 Foreningen indgår som en del af Student Net Øresund

§2 Foreningens formål er at sikre og fremme unge uddannelsessøgendes adgang til Internet.

Stk.2 Foreningens vedtægter skal til enhver tid respektere en af generalforsamlingen tiltrådt samarbejdsaftale.

Medlemsforhold
§3 Som stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan optages boliger beliggende som beskrevet i §1 stk.2.

Stk.2 Medlemmer skal ligeledes opfylde krav af at være bolig med organisation for unge i gruppen som beskrevet i formålsparagraffen.

Stk.3 Af ikke stemmeberettigede medlemmer kan optages boligorganisationer, der vedtægtsmæssigt er foreningen beslægtet.

Repræsentation
§4 Et medlem udpeger og dokumenterer en repræsentant til hver generalforsamling i Kollegienet København, Kbhkol.

Medlemsrettigheder og pligter
§5 Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter.

Stk.2 Misligholder et medlem sine forpligtigelser kan en generalforsamling ekskludere medlemmet.

Stk.3 Genoptagelse af et ekskluderet medlem kan først finde sted på næstfølgende ordinære generalforsamling.

Stk.4 Medlemmet betaler kontingent jfr. generalforsamlingens beslutning. Ved manglende betaling udmeldes medlemmet.

Generalforsamlingen
§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

§7 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober måned.

Stk.2 Generalforsamlingen skal indkaldes med tre ugers varsel. Indkaldelse skal ske med angivelse af dagsorden ved postomdeling til medlemmerne samt på foreningens hjemmeside indenfor generalforsamlingens (ordinære eller ekstraordinære) frist.

§8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov eller når 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom, med angivelse af dagsorden

Stk.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af begæring herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel efter regler som beskrevet i §7 stk.2 andet punktum.

§9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Dirigenten behøver ikke at være medlem.

Stk.2 Medmindre generalforsamlingen beslutter andet er kun foreningens medlemmer adgangsberettiget og taleberettiget på generalforsamlingen.

Stk.3 Bestyrelsen kan dog forud for generalforsamlingen beslutte indkaldelse af særlig ekspertise til bestemte og angivede punkter på dagsordenen.

Stk. 4 Der tages beslutningsreferat, som udsendes til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Dagsorden
§10 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte :

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Stk.2 Indkomne forslag skal være skriftligt motiveret og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og være tilgængelige for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeafgivning
§11 På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem 1 stemme.
Stemmeberettigelse forudsætter opfyldelse af krav beskrevet i §3 stk.1 og 2.

Stk.2 Stemmeafgivelse skal ske skriftligt, såfremt et af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom.

Stk.3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed forkastes et forslag.

Stk.5 Vedtægtsændringer kræver dog vedtagelse med mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer på generalforsamlingen.

Bestyrelse
§12 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvortil der er udpeget 2 prioriterede suppleanter.

Stk.2 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender mellem generalforsamlingerne og virker indenfor rammerne af foreningens formål og vedtægter.

Stk.3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og det antal ansvarsposter, der findes hensigtsmæssigt. Der kan ikke være personsammenfald mellem formand, næstformand og kasserer.

Stk.4 Medlemmer af bestyrelsen er først officielt afgået, når dette er meddelt skriftligt til den øvrige bestyrelse.

§13 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.2 Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt eller når minimum 1/4 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom.

Stk.3 Ved bestyrelsesmøder føres beslutningsreferat, som godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

§14 Bestyrelsens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk.2 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk.3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§15 Bestyrelsen holder eventuelle samarbejdspartnere underrettet om bestyrelsens arbejde.

Regnskab
§16 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk.2 Revideret regnskab fremlægges på generalforsamling og skal være påtegnet af en statsautoriseret revisor, såfremt det overstiger 250.000,-kr.

Stk.3 Kassereren foranlediger og fører tilsyn med, at indtægter og udgifter bogføres, således at dette kan danne baggrund for udarbejdelse af årsregnskab.

Stk.4 Foreningens formue skal, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, placeres på forsvarlig vis.

Tegning
§17 Foreningen tegnes af bestyrelsen ved underskrift af formanden og to (2) øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Hæftelse
§18 Foreningen kan kun forpligte sig med sin formue.

Opløsning
§19 Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på to hinanden efterfølgende generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Stk.2 Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler - efter beslutning på den opløsende generalforsamling - formål som opfylder foreningens formål, dog ikke til medlemmer af foreningen.


Disse vedtægter blev vedtaget ved foreningens stiftende generalforsamling den 22. april 1999 og ændret ved den ordinære generalforsamling den 10. oktober 1999.

Printable version

Last Modified: Sunday, 29-Sep-2002 16:56:03 CEST